Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ OPMHΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τι μας λέει η αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων για τον προσδιορισμό της θέσης;
Όταν ένα κινητό εκτελεί ταυτόχρονα πολλές κινήσεις τότε η θέση του καθορίζεται αν υποθέσουμε ότι κάθε κίνηση γίνεται ανεξάρτητα από την άλλη και διαδοχικά στον ίδιο χρόνο. Δηλαδή
clip_image053
Τι μας λέει η αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων για τον προσδιορισμό της ταχύτητας ;
Όταν ένα κινητό εκτελεί ταυτόχρονα πολλές κινήσεις τότε η ταχύτητα του καθορίζεται από το διανυσματικό άθροισμα των ταχυτήτων, που θα είχε το κινητό αν εκτελούσε , ανεξάρτητα και ταυτόχρονα , κάθε μια κίνηση. Δηλαδή;
clip_image055
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ
Τι ονομάζεται οριζόντια βολή και ποιες εξισώσεις ισχύουν, ποια η εξίσωση της τροχιάς;
Οριζόντια βολή ονομάζεται η κίνηση που εκτελεί ένα σώμα το οποίο ρίχνεται με οριζόντια ταχύτητα υ0 και η μόνη δύναμη που ενεργεί στο σώμα είναι το βάρος.
Στον άξονα χ το σώμα εκτελεί Ε,Ο.Κ .με σταθερή ταχύτητα υ0 Αρα
υxοχ=υ0t (1)
Στον άξονα ψ το σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Αρα
clip_image057 clip_image059
Η ταχύτητα υ ισούται : clip_image061
Για να βρω τον χρόνο κίνησης του σώματος κάνω αντικατάσταση όπου Ψ=h και λύνω την (2) ως προς t δηλαδη:
clip_image063
Σε αυτό το χρόνο η οριζόντια απόσταση που θα διανύσει το σώμα είναι clip_image065
clip_image068ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Πότε μια κίνηση ονομάζεται περιοδική;

Μια κίνηση ονομάζεται περιοδική όταν επαναλαμβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα.
Τι ονομάζεται περίοδος και τι συχνότητα σε μια περιοδική κίνηση; Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους; μονάδες.
Περίοδος Τ ονομάζεται ο χρόνος στον οποίο επαναλαμβάνεται η κίνηση. Μονάδα περιόδου είναι το 1 sec.
Συχνότητα f ονομάζεται ο αριθμός των επαναλήψεων Nστη μονάδα του χρόνου.
Δηλαδή :
clip_image070
Μονάδα συχνότητας είναι το 1 HZ=clip_image072
Η σχέση είναι clip_image074
Τι ονομάζεται ομαλή κυκλική κίνηση;

Ομαλή κυκλική κίνηση ονομάζεται η κίνηση που κάνει το κινητό όταν κινείται σε έναν κύκλο και σε ίσους χρόνους διανύει ίσα τόξα.
Πως συνδέεται η γωνία με το αντίστοιχο τόξο σε ένα κύκλο;


clip_image076 η clip_image078 τη γωνία φ τη μετράμε σε rad (ακτίνιο).
Πως μετατρέπω την μοίρες σε rad;

Ξέρω ότι 3600 είναι 2π rad
οι φ χ;
Πως ορίζεται η γραμμική ταχύτητα υ στην Ο.Κ.Κ ;

Γραμμική ταχύτητα υ στην Ο.Κ.Κ ονομάζεται το φυσικό διανυσματικό μέγεθος που έχει :
μέτρο : το πηλίκο του τόξου Δs που διαγράφει το κινητό σε ορισμένο χρόνο Δt , προς το χρόνο αυτό.
Δηλαδή:
clip_image080 η
clip_image082
Διεύθυνση : την εφαπτόμενη του κύκλου στο σημείο που βρίσκεται το κινητό.
Φορά : τη φορά της κίνησης.
clip_image083
** clip_image085

Να αποδειχτεί η σχεση clip_image087
ξέρω ότι
clip_image089
Πως ορίζεται η γωνιακή ταχύτητα ω στην Ο.Κ.Κ ;

Γωνιακή ταχύτητα ω στην Ο,Κ,Κ ονομάζεται το φυσικό διανυσματικό μέγεθος που έχει :
μέτρο : το πηλίκο της γωνίας Δθ που διαγράφει η επιβατική ακτίνα σε ορισμένο χρόνο Δt , προς το χρόνο αυτό. Δηλαδή clip_image091 η clip_image093
διεύθυνση : την ευθεία η οποία είναι κάθετη στο επίπεδο του κύκλου και περνάει από το κέντρο του.
φορά : καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού.
clip_image095
**clip_image097
Να αποδειχτεί η εξίσωση κίνησης για τη γωνιακή θέση στη Ο.Κ.Κ.

clip_image099
Να αποδειχτεί η σχέση μεταξύ γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας στην Ο.Κ.Κ.

Αν το κινητό κάνει έναν πλήρη κύκλο τότε t=T, S=2πR, φ=2π άρα :
clip_image101
clip_image103clip_image105clip_image035[9]υ=ωR
Υπάρχει επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση;
Στην ομαλή κυκλική κίνηση δεν μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας του σώματος, μεταβάλλεται όμως συνέχεια η διεύθυνση και η φορά της. Έτσι για να κάνει ένα σώμα ομαλή κυκλική κίνηση πρέπει να υπάρχει επιτάχυνση.Η επιτάχυνση αυτή ονομάζεται κεντρομόλος επιτάχυνση, έχει
διεύθυνση την διεύθυνση της επιβατικής ακτίνας,
φορά προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και
μέτρο που υπολογίζεται απ' τη σχέση:
clip_image108 clip_image110
Τι ονομάζουμε κεντρομόλος δύναμη;
clip_image112
Κεντρομόλος ονομάζουμε τη δύναμη που αναγκάζει κάποιο σώμα να κάνει κυκλική κίνηση. Η δύναμη αυτή έχει διεύθυνση την διεύθυνση της επιβατικής ακτίνας,(είναι κάθετη στην ταχύτητα)
φορά προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς
μέτρο που υπολογίζεται απ' τη σχέση:
clip_image114
Παρατήρηση : Η κεντρομόλος δεν είναι μία επιπλέον δύναμη, αλλά για να κάνει ένα σώμα κυκλική κίνηση πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα να έχει τις ιδιότητες της κεντρομόλου.
Ποια η συνθήκη για να κάνει ένα σώμα κυκλική κίνηση;
Για να κάνει ένα σώμα κυκλική κίνηση πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα να ισούται με την κεντρομόλου.
ΣF=Fη
clip_image116
OPMH
Τι ονομάζουμε σύστημα σωμάτων;
Σύστημα σωμάτων ονομάζουμε ένα σύνολο σωμάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τα μελετάμε σαν ένα.
Τι ονομάζουμε εσωτερικές και τι εξωτερικές δυνάμεις σε σύστημα σωμάτων; Μπορούν αυτές οι δυνάμεις ν' αλλάξουν την κινητική κατάσταση του συστήματος;
Εσωτερικές ονομάζονται οι δυνάμεις που ασκούνται από ένα σώμα του συστήματος σε ένα άλλο. Εμφανίζονται σε ζευγάρια δράσης - αντίδρασης και συνεπώς για το σύστημα η συνισταμένη τους είναι μηδέν. Άρα οι εσωτερικές δυνάμεις δεν μπορούν ν' αλλάξουν την κινητική κατάσταση του συστήματος.
Εξωτερικές ονομάζονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα από σώματα που δεν ανήκουν σ' αυτό. Αυτές οι δυνάμεις μπορούν ν' αλλάξουν την κινητική κατάσταση του συστήματος.
Τι ονομάζουμε μονωμένο σύστημα σωμάτων;
Μονωμένο ονομάζεται το σύστημα στο οποίο δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις ή αν ασκούνται έχουν συνιστάμενη μηδέν
Πως ορίζεται η ορμή ενός σώματος. Μονάδες
Ορμή ονομάζεται το φυσικό διανυσματικό μέγεθος που εκφράζεται με το γινόμενο της μάζας ενός σώματος επί την ταχύτητά του.
Έχει διεύθυνση και φορά τη διεύθυνση και φορά της ταχύτητας και μέτρο :
clip_image002
Μονάδα ορμής στο S.I. είναι το
 clip_image004
Να αποδειχτεί η σχέση που συνδέει την δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα με την μεταβολή της ορμής του σώματος
Έστω ένα σώμα μάζας m και αρχικής ταχύτητας υαρχ Στο σώμα ασκείται δύναμη F για ορισμένο χρονικό διάστημα Δt, οπότε η ταχύτητα του σώματος θα γίνει υτελ
clip_image007
Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα θα ισχύει:
 clip_image006

Να διατυπώσετε το θεώρημα διατήρησης της ορμής και να το αποδείξετε ξεκινώντας απ' το Γ νόμο της κίνησης.
Αν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σ' ένα σύστημα σωμάτων είναι μηδέν, τότε η ορμή του συστήματος παραμένει σταθερή.
 clip_image009 clip_image011
Απόδειξη:
clip_image012

clip_image014
clip_image016
clip_image018

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΔΥΝΑΜΗ CΟULOMB
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από που προέρχεται η λέξη ηλεκτρισμός ;
Από το ήλεκτρο
Τι ιδιότητα έχει το ήλεκτρο;
Όταν τρίβεται (ηλεκτρίζεται) έλκει ελαφρά αντικείμενα.
Αναφέρετε παραδείγματα σωμάτων που εκδηλώνουν ιδιότητες όμοιες με το Ήλεκτρο.
Το γυαλί, ο εβονίτης κτλ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
Τι παθαίνει ένα σώμα όταν ηλεκτρίζεται;
Αποκτάει ηλεκτρικό φορτίο
Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο;
Ένα φυσικό μέγεθος (όπως η μάζα) που έχει την ιδιότητα να έλκει αλλά φορτία.
Μονάδα φορτίου είναι: 1Coulomb
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
Α) Το ηλεκτρικό φορτίο μπορεί να είναι θετικό η αρνητικό.
Σωστή
Β) Τα ομώνυμα φορτία απωθούνται ενώ τα ετερώνυμα έλκονται.
Σωστή
Διατυπώστε την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.
Το ηλεκτρικό φορτίο διατηρείται.
ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Τ ι γνωρίζετε για τη φύση των σωματιδίων από τα οποία αποτελούνται τα άτομα;
Κάθε άτομο αποτελείται από ένα πυρήνα γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια.
Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από πιο μικροσκοπικά σωματίδια, τα πρωτόνια και νετρόνια.
Το νετρόνιο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, δηλαδή έχει μηδενικό φορτίο,
Το πρωτόνιο φέρει το στοιχειώδες θετικό ηλεκτρικό φορτίο clip_image002.
το ηλεκτρόνιο φέρει το στοιχειώδες αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο clip_image004.
Το συνολικό φορτίο του ατόμου είναι ίσο με το μηδέν, γιατί όσα πρωτόνια έχει στον πυρήνα του, τόσα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από αυτόν.
Κάθε άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο
Ποιο είναι το μικρότερο ηλεκτρικό φορτίο στη φύση και ποια είναι η τιμή του;
Το φορτίο του ηλεκτρονίου e-=-1,6.10-19C
Τι ονομάζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα και πως ταξινομούνται τα σώματα με κριτήριο το <<αν επιτρέπουν η όχι την κίνηση φορτίων στο εσωτερικό τούς>>; Αναφέρεται παραδείγματα.
ηλεκτρική αγωγιμότητα ονομάζεται η ικανότητα των σωμάτων να
επιτρέπουν την κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα από την μάζα τους
τα σώματα που επιτρέπουν την κίνηση φορτίων στο εσωτερικό τους ονομάζονται Αγωγοί πχ μέταλλα χαλκός ,ημιαγωγοί πχ γερμάνιο,
τα σώματα που δεν επιτρέπουν την κίνηση φορτίων στο εσωτερικό τους ονομάζονται μονωτές πχ το ξύλο, γυαλί, πλαστικό, χαρτί.
Που οφείλεται η ηλεκτρική αγωγιμότητα των μετάλλων;
Στα ελεύθερα ηλεκτρόνια τους.
Τι γνωρίζετε για τα << ελεύθερα ηλεκτρόνια>> των μετάλλων;
Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια έχουν ξεφύγει από τα άτομα του μετάλλου και κινούνται άτακτα στο εσωτερικό του
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ
Πως είναι δυνατό να ανιχνευθεί η ηλεκτρική φόρτιση ενός σώματος;
Με το ηλεκτροσκόπιο.
Ποιοι οι τρόποι ηλέκτρισης;
Με τριβή, με επαφή, με επαγωγή.
Πότε ένα σώμα έχει θετικό φορτίο , πότε αρνητικό και πότε είναι ηλεκτρικά ουδέτερο;
έχει θετικό φορτίο όταν του λείπουν ηλεκτρόνια.
έχει αρνητικό φορτίο όταν έχει περισσότερα ηλεκτρόνια.
είναι ηλεκτρικά ουδέτερο όταν έχει τον ίδιο αριθμό πρωτονίων και ηλεκτρονίων.
Εξηγείστε πως γίνεται η << Ηλέκτριση των σωμάτων>>;
Όταν τρίβεται ένα σώμα , φεύγουν ηλεκτρόνια από αυτό και φορτίζεται θετικά.
3.1. Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων.
3.1.1. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB
Να διατυπώσετε το νόμο του Coulomb στον ηλεκτρισμό, σε ποια περίπτωση ισχύει και από τι εξαρτάται η σταθερά k;
Η δύναμη F που ασκείται μεταξύ δύο φορτίων q1 και q2 τα οποία βρίσκονται σε απόσταση r είναι ανάλογη με το γινόμενο των δύο φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης.
clip_image006
clip_image010
Έχει:
μέτρο:
clip_image008
Διεύθυνση: την ευθεία που ενώνει τα κέντρα των δύο φορτίων
Φορά: ελκτική αν τα φορτία είναι ετερόσημα και απωστική αν τα φορτία είναι ομόσημα.
Σημείο εφαρμογής: Τα σημειακά φορτία q1 και q2
Το Κ είναι μία σταθερά που εξαρτάται
α) Από το υλικό που υπάρχει μεταξύ των φορτίων (για το κενό Κ=9.109 N.m2/Cb2)
β) από το σύστημα μονάδων.
Τι ονομάζεται σημειακό φορτίο;
Όταν το φορτίο είναι συγκεντρωμένο σε ένα σημείο.
Ο νόμος του Coulomb ισχύει για οποιαδήποτε φορτισμένα σωματίδια;
Ο νόμος του Coulomb ισχύει ΜΌΝΟ για ακίνητα και σημειακά φορτία και για μικρούς ομοιόμορφους σφαιρικούς αγωγούς.
Να γίνει η γραφική παράσταση της δύναμης σε συνάρτηση με την απόσταση.
clip_image011
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
3.1.2. Ηλεκτρικό πεδίο

Να δώσετε ένα ορισμό για το ηλεκτρικό πεδίο.

Ηλεκτρικό πεδίο είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται ηλεκτρικές δυνάμεις, σε κάθε φορτίο που θα βρεθεί μέσα σε αυτόν.

clip_image001

Το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από το φορτίο <<πηγή>> δεν εξαρτάται από το φορτίο <<υπόθεμα>>.

Εξηγείστε γιατί η δύναμη δεν είναι κατάλληλο μέγεθος για να περιγράψει το ηλεκτρικό πεδίο.

Γιατί εξαρτάται και από το υπόθεμα

Ποιο μέγεθος είναι κατάλληλο για να περιγράψει το ηλεκτρικό πεδίο.

η ένταση Ε ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο

Πως ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο, τύπος, μονάδες και φυσική της σημασία.

clip_image002

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο ονομάζεται το φυσικό διανυσματικό μέγεθος που εκφράζεται με το πηλίκο της δύναμης F που ασκείται σε κάθε φορτίο q (υπόθεμα) όταν βρεθεί σε ένα σημείο του πεδίου, προς το φορτίο αυτό.

Δηλαδή:

clip_image004

μέτρο:

clip_image006

Διεύθυνση: την διεύθυνση της δύναμης

clip_image007

Φορά: τη φορά της δύναμης όταν το φορτίο q είναι θετικό. .

Σημείο εφαρμογής:το σημείο που βρίσκεται το φορτίο q.

Μονάδα έντασης: 1 N / Cb.

Η ένταση δείχνει πόσο ισχυρό είναι το ηλεκτρικό πεδίο σε ένα σημείο.

Ποιο μέγεθος προϋπάρχει, η ένταση ή η δύναμη;

Η ένταση

Εξαρτάται η ένταση σε ένα σημείο από το <<υπόθεμα>>?

Όχι

Στον ορισμό της έντασης έχει καμιά σημασία αν πάρουμε θετικό ή αρνητικό υπόθεμα; (Γιατί συνήθως παίρνουμε θετικό υπόθεμα;)

Δεν έχει καμία σημασία. συνήθως παίρνουμε θετικό υπόθεμα για διευκόλυνση μας.

Τι ονομάζεται ηλεκτροστατικό πεδίο Coulomb; Να αποδειχθεί ο τύπος που μου δίνει την ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου Coulomb. Από τι εξαρτάται η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου Coulomb.

Έστω ότι έχω ένα σημειακό φορτίο + Q, τότε γύρω του υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο. Αυτό το πεδίο ονομάζεται ηλεκτροστατικό πεδίο Coulomb.

clip_image008

Αν σε ένα σημείο Α του πεδίου, που απέχει απόσταση r από το Q, τοποθετήσω ένα άλλο σημειακό φορτίο q (υπόθεμα) τότε από το πεδίο θα του ασκηθεί δύναμη:

clip_image010

σύμφωνα με τον ορισμό της έντασης:

clip_image012

Από (1) και (2) έχω:

clip_image014

clip_image016

clip_image018

Η σχέση αυτή μας λέει ότι η ένταση σε ένα σημείο Α που απέχει απόσταση r από σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q είναι ανάλογη προς το φορτίο Q και αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης.

»

Να γίνει η γραφική παράσταση της έντασης σε συναρτήσει με την απόσταση r από το φορτίο Q

clip_image019

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (Πεδίου Goulomb)

Θεωρείστε ένα σημειακό φορτίο Q. Σε ένα σημείο Α του πεδίου φέρνουμε ένα υπόθεμα q (θετικό)

clip_image020

· Από πού δέχεται δύναμη το q?

Από το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργεί το Q.

Σχεδιάστε το διάνυσμα της δύναμης που δέχεται το q.

clip_image021

Υπολογίστε το μέτρο της δύναμης που δέχεται το υπόθεμα.

clip_image023

Σχεδιάστε το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο Α.

clip_image024

Υπολογίστε το μέτρο της έντασης στο Α.

clip_image018[1]

Σχεδιάστε το διάνυσμα της έντασης σε διάφορα σημεία του ηλεκτρικού πεδίου.

clip_image025

Είναι δυνατό να περιγράψουμε το ηλεκτρικό πεδίο παραστατικά δηλαδή να το απεικονίσουμε;

Ναι με τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές

Τι γνωρίζετε για τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές;

Ηλεκτρική δυναμική γραμμή ονομάζεται κάθε γραμμή που έχει την ιδιότητα το διάνυσμα της εντάσεως του ηλεκτρικού πεδίου, να είναι εφαπτόμενο σε κάθε σημείο της.

clip_image026

Οι δυναμικές γραμμές μας δείχνουν:

ακριβώς πώς είναι το πεδίο (σαν μια ακτινογραφία),

clip_image027

Ποιες ιδιότητες των δυναμικών γραμμών του ηλεκτρικού πεδίου γνωρίζετε;

Είναι ανοιχτές, απομακρύνονται από τα θετικά φορτία και κατευθύνονται προς τα αρνητικά.

Όταν είναι πυκνές η ένταση του πεδίου έχει μεγάλο μέτρο (το πεδίο είναι ισχυρό), ενώ όταν είναι αραιές το πεδίο αδύνατο.

Δεν τέμνονται γιατί αν τέμνονταν, σε ένα σημείο θα είχαμε δύο εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου πράγμα που δεν ισχύει.

Να περιγράψετε με δυναμικές γραμμές τα παρακάτω ηλεκτρικά πεδία:

Ηλεκτρικό πεδίο γύρω από σημειακό φορτίο Q θετικό.

clip_image028

Ηλεκτρικό πεδίο γύρω από σημειακό φορτίο Q αρνητικό.

clip_image029

Ηλεκτρικό πεδίο γύρω από δύο φορτία +Q--Q

Ηλεκτρικό πεδίο γύρω από δύο φορτία +Q, +Q

Πώς θα κινηθεί ένα ηλεκτρικό φορτίο αν το αφήσουμε πάνω σε μια δυναμική γραμμή;

Αν είναι θετικό προς την φορά της δυναμικής γραμμής.

Τι ονομάζεται ομογενές και τι ανομοιογενές πεδίο ηλεκτρικό; Πως είναι οι δυναμικές γραμμές του καθενός;

Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται το πεδίο στο οποίο, σε κάθε σημείο του, το διάνυσμα της εντάσεως είναι σταθερό. Στο πεδίο αυτό οι δυναμικές γραμμές είναι παράλληλες.

clip_image031

Ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται το πεδίο στο οποίο η ένταση μεταβάλλεται από σημείο σε σημείο. Οι δυναμικές γραμμές δεν είναι παράλληλες.

clip_image032

Τι κίνηση θα κάνει ένα φορτίο q αν το αφήσουμε μέσα σε oμογενές ηλεκτρικό πεδίο;

Ομαλά επιταχυνόμενη, γιατί η ένταση και η δύναμη είναι σταθερές.

Τι κίνηση θα κάνει ένα φορτίο q αν το αφήσουμε μέσα σε ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο;

Επιταχυνόμενη, γιατί η ένταση και η δύναμη δεν είναι σταθερές.

πατηστε εδω για ασκησεις εντασης